“පර්යේෂණ ක්‍රමවේද හා විද්‍යාත්මක ලේඛනය” පිළිබඳ පාඨමාලාවේ සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය

“පර්යේෂණ ක්‍රමවේද හා විද්‍යාත්මක ලේඛනය” පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ දෙවැනි කණ්ඩායම සඳහා සහතික පත්‍ර ප්‍රධානය 2018 ජනවාරි මස 19 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පීඨයේදී ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේ පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය හේමන්ති රණසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

Recent Posts

Certificate Awarding Ceremony on Research Methodology & Scientific Writing

Certificate awarding ceremony of the Certificate Course on “Research Methodology and Scientific Writing” (2nd Batch) was held at Faculty of Graduate Studies, University of Sri Jayewardenepura on 19th of January 2018. Dean of the FGS – Senior Professor Hemanthi Ranasinghe, Course Coordinator of this course – Professor Charmalie Nahallage, Deputy Registrar of FGS – Mr Nalinda Dharmarathne, Dr. Prasad M. Jayaweera & Mr. Uditha Senarathne participated in the ceremony.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts