ව්‍යවහාරික මුල්‍ය පාලන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව සහ දර්ශනවේදී උපාධි 2018 සමාරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ මුල්‍ය පාලන අධ්‍යයනාංශය සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය එක්ව පිරිනමනු ලබන මුල්‍ය පාලන පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව සහ දර්ශනවේදී උපාධිය සහ වෘත්තකයින් සහ වෘත්තීය දිශානති උපාධි වැඩසටහන් වල සමාරම්භය 2018 මැයි 26 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨ මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

rams participated in the inauguration ceremony.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News