පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨ ව්‍යාපාර අන්තර්ක්‍රියා සැසිය

පර්යේෂණ අවශ්‍යතා ඇති ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගැනීම සහ ඔවුන් සමඟ සම්බන්ධ වීම අරමුණු කොටගත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය සංවිධානය කරනු ලැබූ කර්මාන්ත අන්තර්ක්‍රියා සැසිය  2018 ජුනි මස 08 වැනිදා පැවැත්විය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් මරතුංග මහතා, පිඨාධිපතිවරු, පොලිස් ජෙනරාල් පරීක්ෂක පුජිත ජයසුන්දර මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් සහභාගීවිය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News