පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය හා කැනඩාවේ විද්‍යාලයක් එක්ව මෙහයවූ පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 2018 පෙබරවාරි මස 23 වැනිදා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News