පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ වන හා පාරිසරික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශය, පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨය හා කැනඩාවේ විද්‍යාලයක් එක්ව මෙහයවූ පරිසර කළමනාකරණය පිළිබඳ වැඩමුළුවක් 2018 පෙබරවාරි මස 23 වැනිදා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News