කලා පිඨයේ අධ්‍යයන පටිපාටි ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාවලිය – 2018

මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ 2018 අධ්‍යයන පටිපාටි ප්‍රවර්ධන ක්‍රියාවලිය පිලිබඳ වූ වැඩසටහන 2018 මැයි මස 25 වැනිදා පිඨාධිපති මහාචාර්ය ඩි. පි. එස්. චන්ද්‍රකුමාර  මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් පැවැත්විය.

Category Posts