විෂයමාලා සංස්කරණය සඳහා උපකාරී වැඩමුළුවක්

ප්‍රතිඵල පදනම් කරගත් අධ්‍යාපනය: තක්සේරු ක්‍රම, තක්සේරු ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාපටිපාටි යන මාතෘකා ඔස්සේ මානවශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨය මගින් එහි ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් සංවිධානය කල විෂයමාලා සංස්කරණය සඳහා උපකාරී වැඩමුළුවක් 2018 පෙබරවාරි මස 26 වන දින පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨ දේශනා ශාලාවේදී පැවැත්වුණි.

වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ, කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අධ්‍යයනාංශයේ, මහාචාර්ය උදිත් කේ. ජයසිංහ මහතා සහ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ, විභාග කොමසාරිස්, ගයත්‍රී අබේගුණසේකර මහත්මිය මෙම වැඩමුළුවේ සම්පත් දායකයින් ලෙස සහභාගී විය.

මහාචාර්ය ආර්. එම්. කේ. රත්නායක, වැඩබලන පීඨාධිපතිතුමා, අධ්‍යයනාංශ ප්‍රධානින් ඇතුළු ආචාර්යමණ්ඩලය මෙම වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News