නව නිපැයුම් හා නවෝත්පාදන ප්‍රදර්ශනයේ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය මඟින් ප්‍රදර්ශකයන් හට සම්මාන 260ක් පිරිනමන ලදී.  නව නිපැයුම් හා නවෝත්පාදන තරඟය 2018 වසරේදී අරඹන ලදී. නව නිපැයුම් හා නවෝත්පාදන ප්‍රදර්ශනය 2019 අප්‍රේල් මස 2,3 වන දිනවලදී බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

 

 

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Innovate Sri Lanka Award Ceremony 2019

The Innovation Invention and Venture Creation Council (IIVCC), University of Sri Jayewardenepura (Sri Lanka) awarded more than 260 participants at Innovate SL Award ceremony at Waters Edge, Colombo.

The Invention and Innovation Competition started in 2018 with the aim of providing an interdisciplinary platform for renowned intellectual key profiles, emerging innovators and Industry Professionals to work on Research project that yield industry related innovation. The Innovate Sri Lanka Exhibition was held at BMICH in April 2nd and 3rd  2019 and it was a remarkable step in the history of the USJP.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 28 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts