ආචාර්ය මෙත්තිකාට අපද්‍රව්‍ය පොහොර බවට පත් කිරීමට මිලියන 50 ක ප්‍රතිපාදන

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යවහාරික විද්‍යා පිඨයේ ජෛවගෝල ප්‍රත්‍යස්ථතිය පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ ආචාර්ය මෙත්තිකා විතානගේ මහත්මියට ඝන අපද්‍රව්‍ය පොහොර බවට පත්කිරීම වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 50 ක පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදන ලබාදීම සඳහා ජාතික පර්යේෂණ කවුන්සිලයේ සභාපති මහාචාර්ය ජනක ද සිල්වා මහතා සමඟ 2018 ඔක්තෝම්බර් මස 25 වැනිදා ගිවිසුමක් අත්සන් තැබිය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට ඉල්ලක්කගත පර්යේෂණයක් වෙනුවෙන් ලැබුණු ප්‍රථම පර්යේෂණ ප්‍රතිපාදනය මෙය වන අතර මෙමඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ 262 අධික මීතොටමුල්ල වැනි කුණු කඳු කාබනික පොහොර බවට පත්කිරීම වෙනුවෙන් පර්යේෂණ සිදු කෙරුණු ඇත.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News