නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය, නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ සංචාරයක

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ  ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී හරීන් ද සිල්වා මහතා අතර පැවති සුහදශීලි කතාබහක ප්‍රතිපලයක් ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නවෝත්පාදන, නව්‍යකරණ සහ ව්‍යපාර නිර්මාණ කවුන්සිලය 2018 ජුනි මස 06 වැනිදා ශ්‍රී ලංකා නැනෝ තාක්ෂණ ආයතනයේ සංචාරයක නිරත විය.

Category Posts

The Innovation, Invention and Venture Creation Council of USJP Visits SLINTEC

The Innovation, Invention and Venture Creation Council (IIVCC) of the University of Sri Jayewardenepura arranged a visit to SLINTEC (The Sri Lanka Institute of Nanotechnology) on 6th June 2018. SLINTEC, incorporated in 2008 is the first public-private research institute in the country. This visit was a result of the cordial discussions held between Prof. Sampath Amaratunga, Vice Chancellor, University of Sri Jayewardenepura and Mr. Harin de Silva Wijeyeratne, Cheif Executive Officer of SLINTEC earlier in the year.

Eight Academic Staff Members from the University participated in this visit, and they were enlightened on the nature of research work carried out at SLINTEC, and how SLINTEC hand assist academics to extend their research beyond the laboratory up to commercialization.  SLINTEC has an array of cutting-edge research equipment and industry standard labs, and this was an opportunity for the academics to explore how they could utilize these facilities for broadening their research horizon.

The visit was arranged by Dr. Nishan Dharmaweera, Senior Lecturer and Council Member, IIVCC and were coordinated by Dr. Rangika de Silva, Head – Technology Transfer on behalf of SLINTEC.

[Image Description- L-R (Dr. S.D. Udyanga, Dr. Dulini Mudunkotuwa, Dr.Nishan Dharmaweera, Dr. Lasith Gunawardena, Dr. NilushiNugara, Mr. HarinDe Silva Wijeyeratne(CEO, SLINTEC), Dr. L.J.S. Undugoda, Dr. H.M.T.P Bandara, Dr. K.P.C. Nilasha, Dr. Rangika de Silva (Head – Technology Transfer, SLINTEC]

 

Category Posts