ජපුර කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ජාත්‍යන්තර දැනුම කළමනාකරණ ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

 

2018 නොවැම්බර් මස 15 සහ 16 යන දෙදින මැලේසියාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත 2 වන ගෝලීය අධ්‍යාපන සහ විද්‍යුත් ඉගෙනීම පිලිබඳ අන්තරජාතික සමුළුව පාදක කොට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය සහ ජාත්‍යන්තර දැනුම කළමනාකරණ ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන තැබීම 2018 පෙබරවාරි මස 15 වැනිදා සිදුවිය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂක ආර්. බී. මාරසිංහ මහතා සහ ජාත්‍යන්තර දැනුම කළමනාකරණ ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂක ඉසංක පී. ගමගේ මහතා සහභාගිවිය.

පර්යේෂණ නිබන්ධන ඉදිරිපත් කිරීම සදහා : http://educonference.co

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News