ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශ සිසුවෙක් හොඳම කථිකයා සඳහා 2019 ජාතික තරුණ සම්මානය දිනා ගනී

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ පසන් විජයවර්ධන සිසුවා දෙවන වරටත් හොඳම කථිකයා සඳහා 2019 ජාතික තරුණ සම්මානය, 2019 නොවැම්බර් මස 5 වන දින නෙලුම් පොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රංග ශාලාවේ පැවති 41 වන ජාතික තරුණ සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයේ දී දිනා ගන්නා ලදී.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts