ගම්පහ දිස්ත්‍රික් උසස් පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා ආර්ථික විද්‍යා සම්මන්ත්‍රණය 2019

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද 2019 උසස් පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා වූ ආර්ථික විද්‍යා සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ දෙවැන්න 2019 ජනවාරි මස 29 වන දින ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණ. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ජෙය්ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආනන්ද රත්නායක මහතා වැඩසටහන මෙහෙය විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News