ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි සිසු සහ ආදි සිසු සුහද හමුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ උපාධි සිසු සහ ආදි සිසු හමුව 2019 නොවැම්බර් මස 2 වන දින පිට කෝට්ටේ සෝලිස් හෝටලයේදී පැවැත්විණ. මෙම සුහද හමුවට විශ්වවිද්‍යාලයීය උපකුලපති ජේය්ෂ්ඨ මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් එක්ව සිටියහ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts