අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවේ සමාරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ අලෙවිකරණ කළමනාකරණය අධ්‍යයනාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවහි (2018/2019) සමාරම්භය 2018 පෙබරවාරි මස 24 වැනිදා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Category Posts

Inauguration Ceremony of Diploma in Marketing Management

The inauguration ceremony of the Diploma in Marketing Management (2018/2019) conducts by the Department of Marketing Management of the Faculty of Management Studies and Commerce was held on 24th February 2018 at the Munasinghe hall of the Faculty.

Dr. U. Anura Kumara, Dean of the Faculty of Management Studies and Commerce, Dr. K. P. Lalith Chandralal, Head of the Department of Marketing Management and academic members of the Department including  Prof. B.N.F. Warnakulasooriya, Dr. (Mrs.) M. A. A. Malkanthi participated in the ceremony.

The Diploma in Marketing Management has been designed to cater to individuals who have little opportunity to pursue their studies in the field of Marketing with the aim of enriching the theoretical and practical knowledge, enhancing the soft skills needed to be dynamic and novel marketers.

Category Posts