අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවේ සමාරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ අලෙවිකරණ කළමනාකරණය අධ්‍යයනාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවහි (2018/2019) සමාරම්භය 2018 පෙබරවාරි මස 24 වැනිදා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News