අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවේ සමාරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ අලෙවිකරණ කළමනාකරණය අධ්‍යයනාංශය විසින් පිරිනමනු ලබන අලෙවිකරණ කළමනාකරණය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාවහි (2018/2019) සමාරම්භය 2018 පෙබරවාරි මස 24 වැනිදා කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News