බාහිර අංශයේ කාර්යසාධනය පිළිබඳ ග්‍රැෆික්-තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයීය ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද ග්‍රැෆික්-තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම 2019 මාර්තු මස 11 වන දින විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ. මෙය අධ්‍යනාංශ 11ක දෙවන වසර සිසුන් සඳහා ඉදිරිපත් කෙරිණ.

Recent Posts

Info-graphic Presentations on External Sector Performance

The Department of Business Economics successfully organized an Info-graphic Presentation Session for the second year undergraduates from 11 departments of the faculty. This was held on the 11th March 2019 at the university premises.

The objective of this session was to enhance the students’ knowledge of the external sector of economies and to improve their analytical skills. The students were required to conduct a cross country comparison between Sri Lanka and a stipulated country in terms of import-export composition, the balance of payment and the nominal exchange rate for the period from 2000 to 2017. This info-graphic presentation session was organized to create a platform to present their findings through posters.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts