කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨ සිසුන් සඳහා වන විශේෂ නිවේදනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය එහි අධ්‍යයන කටයුතු 2019 මැයි මස 15 වන දින අරඹන අතර නේවාසිකාගාර පහසුකම් 2019 මැයි මස 14 වන දින සිට සැපයේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨ අවසන් වසර සිසුන් සඳහා වන කල් දැමූ විභාග 2019 මැයි මස 14 වන දින පෙරවරු 9 සිට 12 දක්වා පැවැත්වේ.

වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න ;  http://mgt.sjp.ac.lk/ 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News