ශ්‍රී ලංකාවේ මහා බැංකුවේ කාර්යභාරය – ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයෙන් වැඩමුළුවක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයෙන් විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ ශ්‍රී ලංකාවේ මහා බැංකුවේ කාර්යභාරය පිලිබඳ වූ වැඩමුළුවක් 2018 අගෝස්තු මස 28 සහ 29 යන දෙදින රාජගිරියේ බැංකු අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේදී පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News