“ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුවේ කාර්යභාරය” පිළිබඳ වැඩමුළුව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශය හා මහ බැංකුවේ බැංකු අධ්‍යයනය මධ්‍යස්ථානය සමග සහයෝගීතාවයෙන් පැවැත්වූ “ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුවේ කාර්යභාරය” නම් වැඩමුළුව 2019 ජූලි මස 11 හා 12 වන දිනවලදී රාජගිරිය බැංකු අධ්‍යයනය මධ්‍යස්ථානයේ දී අවසන් වසර සිසුන් සඳහා පැවැත්විණ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News