ස්වීඩනයේ සෞඛ්‍ය විද්‍යා පශ්චාත් උපාධි අවස්ථා

විද්‍යාවේදී හෙද උපාධිධාරීන්ගේ පශ්චාත් උපාධි අවස්ථා වැඩිදියුණු කිරීම සම්බන්ධව පැවැත්වූ සාකච්චාවක් 2018 පෙබරවාරි මස 20 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, වෛද්‍ය විද්‍යා පිඨයේ පීඨාධිපතිනි මහාචාර්ය සුරංගි යසවර්ධන මහත්මිය සහ ස්වීඩන විශ්වවිද්‍යාලීය මහාචාර්ය කැරිනා එල්ගන් මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

Category Posts

Kristianstad Postgraduate Opportunities in Health Sciences

In view of promoting postgraduate education among BSc. Nursing Graduates, a discussion was held on 20th February 2018, with the participation of Prof. Sampath Amaratunge Vice Chancellor, University of Sri Jayewardenepura, Prof. Surangi Yasawardene Dean, Faculty of Medical Sciences, Associate Prof. Carina Elgan (PhD), Course Director, Kristianstad University, Sweden, Dr. Bimalka Seneviratne, Head / Department of Allied Health Sciences and the Academic Staff members of the Nursing Program.

Associate Prof. Carina Elgan made a brief presentation on Masters’ Program offered by the Kristianstad University, Sweden and discussed about strengthening the link between the USJP and Kristianstad University, Sweden.

Category Posts