ජපුර ව්‍යාපාර ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආචාර්ය බන්දුල විජයි සමඟ හමුවක්

ජපුර ව්‍යාපාර ආයතනයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා ආචාර්ය බන්දුල විජයි මහතා සමඟ හමුවක් 2018 මැයි මස 15 වැනිදා පැවැත්වූ අතර වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : www.sjp.ac.lk/academic/meeting-dr-bandula-wijay-university-houston-initiating-business-cell-usjp/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News