ජපුර කර්මාන්ත ස්ථානයක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සම්පාදනය කෙරේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර ස්ථානයක් ආරම්භ කිරීම කටයුතු සම්පාදනය කිරීම පිලිබඳ පැවැත්වූ සාකච්ඡාවක් සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, ලෝක මට්ටමේ විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂක රනිල් ද සිල්වා මහතා සහ ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයේ ලේකම් බන්දුල වික්‍රමසිංහ මහතා සහ උපදේශක මහාචාර්ය නන්දසිරි වීරසිංහ මහතා ඇතුළු පිරිසක් 2018 මැයි මස 8 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලයේදී හමුවිය.

 

Category Posts

SJP to Initiate Setting Up a Business Incubator

A meeting on setting up a business incubator was held at the Vice Chancellors Office on the 8th May 2018, with the participation of Prof. Sampath Amaratunge, Vice Chancellor, University of Sri Sri Jayewardenepura, Prof. Ranil De Silva, Director, World Class University Project, University of Sri Jayawardenapura, Mr Bandula Wickramarachchi, Secretary, Ministry of Primary Industries, Prof. Nandasiri Weerasinghe, Consultant, Ministry of Primary Industries.

Following the discussion, it’s perceived that Sri Lankan entrepreneurs require support in developing their businesses in various aspects. Although innovative ideas proven by researches are abundant, those to be launched as commercialized products are time consuming and demands expertise. Therefore, it’s essential for the entrepreneurs to acquire knowledge and skills to maintain and improve their businesses. A Business Incubator will be designed to cater such needs and bring about sustainable economic growth to the country. Interests were expressed to collaborate this project with the Ministry of Primary Industries. Once the Business Incubator is set up, students with the best business proposals will initially be selected and funded by the Ministry of Primary Industries.

Category Posts