ශ්‍රී ලංකා ජෛව රසායන විද්‍යාලයේ නව ගෞරව සාමාජිකයන් පත් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා ජෛව රසායන විද්‍යාලයේ ගෞරව සාමාජිකයන්ගේ නව පත් කිරීම් 2019 අප්‍රේල් මස 4 වන දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විශ්ව විද්‍යාලයීය වෛද්‍ය පීඨයේදී පැවැත්විය.

වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න : https://www.collegeofbiochemists.lk/

COUNCIL OF THE COLLEGE OF BIOCHEMISTS OF SRI LANKA 2018/2019

Front Row

Dr. Tharanga Thoradeniya (Treasurer), Dr. Sharmila Jayasena (Joint Secretary), Prof. Sugandhika Suresh (President), Prof. UG Chandrika (Vice President), Dr. Usha Hettiaratchi (Joint Secretary)

Back Row

Mr. Samantha Bandara (Member), Dr. Udaya Wijesekera (Member), Prof. Rasika Perera (Past President), Dr. Sanath Mahawithanage (Member), Prof. Lohini Athiththan (Editor)

Absent

Dr. Anoja Attanayake, Mr. Indika Senevirathne, Dr. Niroshima Withanage

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News