ජපුර ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යාව සහ දැනුම කළමනාකරණය ජාත්‍යන්තර ආයතනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

BEC MOU

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න http://www.sjp.ac.lk/news/department-of-business-economics-signed-mou-with-the-international-institute-of-knowledge-management-tiikm/

Category Posts