ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය SLUG – 2016 ලකුණු සටහනේ පෙරමුණේ

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ක්‍රීඩා ( Slug ) 2016, වයඹ විශ්ව විශ්වවිද්‍යාලයේදී සැප්තැම්බර් 1 වන දින ආරම්භ කරන ලදී.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය තවමත් ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ පෙරමුණේ පසුවෙනවා.

තරගාවලියේ 5 වන දින, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය වැඩිම ලකුණු ( ලකුණු 136 ) ලබා ඇත.

slug 2016

(Image and results from moraspirit)

දැල්පන්දු – කාන්තා අවසන් මහා තරගය

slug netball finals

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය තරගය දිනා ගැනීමට සමත් විය.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය හා පේරාදෙණිය විශ්ව විද්යාලය අතර තරගය පැවැත්විණි.
බැඩ්මින්ටන් – කාන්තා අර්ධ අවසන්

slug badminton women
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය තරගය දිනා ගැනීමට සමත් විය.
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලය හා කොළඹ විශ්විද්‍යාලය අතර තරගය පැවැත්විණි.

 

slug points table

ප්‍රසාද ලකුණු සටහන ( SLUG ) – 5 සැප්, 2016

තරඟ දියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්රීඩාංගණය, කොළඹ, මොරටුව, පේරාදෙණිය, කැලණිය හා වයඹ විශ්ව විශ්විද්‍යාලය භූමිය තුළ හා කොළඹ ටෙනිස් පිටි දී පැවැත්වේ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts