ශ්‍රී ලංකාව තුළ ව්‍යවසායකත්ව ශ්‍රාස්ත්‍රපති පළමු කණ්ඩායම

First Batch in Master of Entrepreneurship in Sri Lanka

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න http://www.sjp.ac.lk/news/first-batch-in-master-of-entrepreneurship-in-sri-lanka/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News