සාලාව සිදුවීමෙන් පසු ජන ජිවිත ගොඩනැගීම සඳහා…

Prevention over Cure – The Danger of Explosives 2

 

වැඩි විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : http://www.sjp.ac.lk/news/prevention-over-cure-the-danger-of-explosives/

http://www.dailymirror.lk/110906/Managing-Residual-Clearance-Risk-Education-approach-in-Salawa

http://www.sundayobserver.lk/2016/06/12/fea11.asp

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Recent Posts