කළමණාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය මගින් සංවිධානය කරනු ලැබූ පර්යේෂණ සමුළුව 11 වෙනි වරටත්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමණාකරණ හා වාණිජ විද්‍යා පීඨය මගින් 11 වෙනි වරටත්  සංවිධානය කරනු ලැබූ පර්යේෂණ සමුළුව විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රෙය්දී පසුගියදා පැවැත්විණි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News