ජ’පුර නෙට් බෝල් කණ්ඩායමට 85-86 උපාධිධාරී සංගමයේ අනුග්‍රාහකත්වය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නෙට් බෝල් කණ්ඩායමේ ඇඳුම් කට්ටලය සඳහා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 1985-1986 උපාධිධාරී සංගමය විසින් අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දීමේ අවස්ථාව 2017 ජුලි මස 18 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News