2016 උසස් පෙළ සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර හා විඩියෝ පාඩම්

විශ්ව විද්‍යාල ආචාර්ය මණ්ඩලයක් ව්සින් ඉදීරිපත් කරන 2016 උසස් පෙළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්චා කරන වීඩියෝ පාඩම් නොමිලේ නැරඹීමට සහ පාඩම් (pdf) බාගත කර ගැනිමට පිවිසෙන්න. Open learning platform (learn.sjp.ac.lk).

A/L 2016 Model Papers – Physics, Chemistry, Biology, Mathematics

A/L 2016 Combined Mathematics Model Paper by Kapila Silva
A/L 2016 BiologyProf Hiran Amarasekera
Physics A/L 2016 by Prof S D Rosa
Chemistry A/L 2016 by Dr. M. A. B. Prashantha

Download and watch Science and Mathematics stream video lessons:
http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2016-model-papers-physics-chemistry-biology-mathematics/

A/L 2016 Model Papers – Economics, Accountancy, Business Studies

A/L 2016 Model Papers – Economics, Accountancy, Business Studies by Lecturers of Faculty of Management Science and Commerce, University of Sri Jayewardenepura.

Economics – A/L 2016 Model Paper by Mr. Ananda Rathnayake
Accountancy A/L 2016 Model Paper – Dr Harendra Kariyawasam
Business Studies A/L 2016 Model Paper – Mr. Sudath Manjula Amarasena

Download and watch Commerce stream video lessons:
http://learn.sjp.ac.lk/course/al-2016-model-papers-economics-accountancy-business-studies/

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News