2017 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ශුරයන් උපකුලපති හමුවේ

2017 අගෝස්තු මස සහ සැප්තැම්බර් යන මාස වලදී පැවති 2017 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ජයග්‍රාහක ජපුර ක්‍රීඩා කණ්ඩායම 2017 ඔක්තෝම්බර් මස 12 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා හමු වූ අතර එහිදී 2017 අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය ක්‍රීඩා තරගාවලියේ ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට අත් කරදීමට දායක වූ සියලු සිසුන් සඳහා සුභ පැතුම් එක්කළේය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News