42 වැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය 2016 – උපාධිලාභීන් සඳහා කරනු ලබන දැන්වීමයි

2016 අගෝස්තු මස 02 සහ 03 දිනයන්හි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වෙන උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේදීම ඔබගේ උපාධි සහතිකය ලබාදීමට විශ්වවිද්‍යාලය සියලු කටයුතු සූදානම් කරමින් පවතී.

එබැවින්, කල්වේලා ඇතිව ඔබගේ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත හා පුස්තකාල පොත් ආපසු විශ්වවිද්‍යාලයට භාරදීමට කටයුතු කරනලෙස මෙයින් දන්වමි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts