45 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2019 – කලා පිඨයේ උපාධිලාභීන්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ 45 වන උපාධි ප්‍රධානෝත්සවය 2019 සැප්තැම්බර් මස 10 සහ 11 යන දෙදින බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

තම පළමු උපාධිය ලබා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්විද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පිඨයේ උපාධිලාභින් උපාධි ප්‍රධානෝත්සවයට අදාළ අයදුම් පත්‍රය සහ උපාධි ප්‍රධානෝත්සව ගාස්තුව වන රු. 5000 ක මුදල ගෙවන ලද මුදල් කුවිතාන්සිය සමඟ ශිෂ්‍ය හැඳුනුම්පත සහ පුස්තකාල ප්‍රවේශ භාරදෙන ලද බවට මුද්‍රා තබන ලද ශිෂ්‍ය වාර්තා පොත 2019 අගෝස්තු මස 1, 2 සහ 3 යන දිනවල පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා යන කාලය තුල විභාග අංශයට භාරදිය යුතුය.

අයදුම්පත් බාගත කරගන්න : අයදුම්පත

අන්තර්ජාලය හරහා ගෙවීම් සිදු කිරීම සඳහා පිවිසෙන්න : http://stu.payments.sjp.ac.lk/slipPrintingOnlinef.php

සහකාර ලේඛකාධිකාරී විභාග ලේඛකාධිකාරී සඳහා,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News