87/89 ව්‍යාපාර පරිපාලනය සංසදය ජ’පුර පැසිපන්දු කණ්ඩායමට අනුග්‍රහය දක්වයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ 87/89 ව්‍යාපාර පරිපාලනය සංසදය ජ’පුර පැසිපන්දු කණ්ඩායමට අනුග්‍රහය පිරිනැමීම 2017 සැප්තැම්බර් මස 11 වැනිදා සිදු විය. මේ අවස්ථාවට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, 87/89 උපාධිධාරී සංගමයේ සභාපති සේනක මනම්පේරි මහතා, ක්‍රීඩා උපදේශක මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය ප්‍රදීප් ජයවීර මහතා සහ වැඩ බලන ශාරීරික අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා නිශාන්ති විදානගේ මහත්මිය ද සහභාගිවිය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News