ජ’පුර විද්‍යාඥයින් මාරාන්තික ඩෙංගු උණ රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර සොයා ගනී

ශ්‍රී ජයවර්ධපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩෙංගු පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය විසින් මාරාන්තික ඩෙංගු උණ රෝගය සඳහා සාර්ථක ප්‍රතිකාර ක්‍රමයක් සොයාගැනීම සම්බන්ධයෙන් 2017 ජුලි මස 23 වැනිදා ඉරිදා ඉංග්‍රීසි පුවත්පතක ලිපියක් පලවිය.

සම්පුර්ණ ලිපිය කියවීම සඳහා පිවිසෙන්න : www.sundayobserver.lk/2017/07/16/features/finally-promising-drug

 

Category Posts

USJP makes a breakthrough in the treatment of the Deadly Dengue Fever

The Dengue Research Center, in the Faculty of Medical Sciences in the University of Sri Jayewardenepura’s  has made a breakthrough in the treatment of the deadly dengue fever. Prof. Neelika Malavige, the Director of the Dengue Research Center of the University of Sri Jayewardenepura claimed in the interview with the Sunday Observer newspaper, that they had found a new way to block the fluid leakage in Dengue Hemorrhagic Fever (DHF).

Read the article online at e-paper : www.sundayobserver.lk/2017/07/16/features/finally-promising-drug

 

Category Posts