ක්‍රීඩා විද්‍යා හා කළමනාකරණ උපාධියේ 2018/2019 නව අධ්‍යයන වර්ෂ අභියෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා විද්‍යා හා කළමනාකරණ උපාධියේ 2018/2019 නව අධ්‍යයන වර්ෂ අභියෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සඳහා 2018 වසරේ අපොස උපෙ සිසුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

අයදුම්පත් www.sjp.ac.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැක. අයදුම්පත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය : 2019 පෙබරවාරි මස 25

ක්‍රීඩා විද්‍යා හා කළමනාකරණ උපාධිය පිලිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා පිවිසෙන්න : https://www.sjp.ac.lk/news/b-sc-honours-degree-sports-science-management-university-admissions-academic-year-2018-2019/

බාගත කරගන්න :
අභියෝග්‍යතා පරීක්ෂණ දැන්වීම 2019
අභියෝග්‍යතා පරීක්ෂණ අයදුම්පත 2019
වෛද්‍ය වාර්තා අයදුම්පත 2019

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News