උද්භිද විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ඉසුරු කාරියවසම්ගේ යගිරල වනයේ බ්‍රයෝෆීටා පර්යේෂණයට සම්මානයක්

Isuru wildlife sysmposium

උද්භිද විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ඉසුරු කාරියවසම්ගේ යගිරල වනයේ බ්‍රයෝෆීටා පිළිබඳ පර්යේෂණයට වන ජීවී  දෙපාර්තමේන්තුව පැවැත්වූ සමුළුවේදී හොඳම පර්යේෂණ පත්‍රිකාව සඳහා සම්මානයක් – විස්තර සඳහා යොමු වන්න. 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News