ප්‍රධාන බුඳු මැඳුරේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රධාන බුඳු මැඳුරේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමේ උත්සවය ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2017 සැප්තැම්බර් මස 11 වැනිදා පැවැත්විය.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts