රසායන විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්ය කේ.සී.පී. මහතන්තිල මහත්මියගේ අභාවය පිළිබඳ සාතිශය සංවේගය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායන විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්ය කේ.සී.පී. මහතන්තිල මහත්මියගේ අභාවය පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව ඔවුන්ගේ සාතිශය සංවේගය පළකරයි.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts