ශ්‍රී ලාංකේය අධ්‍යයන පුස්තකාල එකතුව මගින් ලිපි ලබාදීමේ සේවාවක්

Document supply services

ඔබට අවශ්‍ය විද්වත් ලිපි ලබා ගැනීම සඳහා illusjp@sjp.ac.lk විද්‍යුත් ලිපිනයට විස්තර සහිතව ඔබේ ඉල්ලීම යොමු කරන්න.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

  1. Vidyodaya Literary Award Ceremony 2019

    September 3 @ 3:00 pm - 6:00 pm

News