ජ්‍යෙෂ්ට මහාචාර්ය ඩබ්ලිවු. එම්. ඒ. බණ්ඩාර සඳහා සමුගැනීමේ උත්සවයක්

ජ්‍යෙෂ්ට මහාචාර්ය ඩබ්ලිවු. එම්. ඒ. බණ්ඩාර මහතා සදහා සඳහා සමුගැනීමේ උත්සවයක් මුල්‍ය අධ්‍යයනාංශයේ සිසුන් විසින් 2016 නොවැම්බර් මස 3 වැනි දින ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මුණසිංහ ශාලාවේදී පැවැත්විය.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා, කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා සහ අනෙකුත් ආචාර්යවරුන් සහ සිසුන් මේ අවස්ථාව සදහා සහභාගී විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News