අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය නර්තන තරඟාවලිය 2017

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ශිෂ්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලීය නර්තන තරඟාවලියේ අවසාන වටය 2017 නොවැම්බර් මස 16 වැනිදා විශ්වවිද්‍යාලීය බණ්ඩාරනායක ශාලාවේදී සවස 6.00 ට පැවැත්විය. මේ තරඟාවලිය සඳහා කොළඹ, රුහුණ, වයඹ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලවල කළමනාකරණ පීඨ වල සිසුන් සහභාගි වූ අතර තරඟාවලියේ ප්‍රථම ස්ථානය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලීය කණ්ඩායමට හිමිවිය.

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts

Grand Final of RADIX 2017 Organized by the Department of Business Economics

The Grand Finale of RADIX 2017, the first-ever inter-university dancing competition for management undergraduates organized by the Business Economics Students’ Association (BIZCON) was held on 16th November 2017 from 6.00 pm onwards at the Bandaranayake Hall, University of Sri Jayewardenepura. The event was overwhelming with the brilliant performances of six finalists namely Temptation, Ritmo Sevens and Phoenix from University of Sri Jayewardenepura, Absalute from University of Colombo, Roothal from University of Ruhuna and Waya BSF-A from Wayamba University of Sri Lanka. Three legendary figures in the field of performing arts in the country, Mr. Channa Wijewardena, Mr. Kevin Nugara and Mr. Ranjith Priyanga were the distinguished panel of judges of the competition. Team ‘Temptation’ was awarded as the champions while team Absalute and team Phoenix were the first and second runners-up, respectively. The musical performances of Wayo band added more glamour to the event.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

 1. Monday Talk at Cultural Center

  September 21 @ 4:00 pm - October 12 @ 6:00 pm
 2. 46th Convocation of the University of Sri Jayewardenepura 2020

  November 2 @ 8:00 am - November 3 @ 5:00 pm
 3. 7th International Conference on Multidisciplinary Approaches 2020

  December 8 - December 10
 4. 17th International Conference on Business Management (ICBM) – 2020

  December 10 - December 11
 5. 2nd International Conference on Intangible Cultural Heritage

  December 18 @ 8:00 am - December 19 @ 5:00 pm

Recent Posts