සමස්ත ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරගාවලියේ අවසන් මහා තරගය

ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනාංශය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබූ සමස්ත ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනේ අවසන් මහා තරගය 2016 නොවැම්බර් මස පළමු වැනි දින බිෂොප් විද්‍යාලීය ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විය.

මෙහි ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහභාගී වූ අතර කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය යු. අනුර කුමාර මහතා, සම්භාවනීය අමුත්තන්, පාසල් ගුරුවරුන් සහ සිසුන් ද මේ අවස්ථාව සදහා සහභාගී විය.

ඡායාරූප : J’pura Flames

Category Posts

Grand Finale of the All Island Accounting Quiz Competition – Esperenza 2016

The Grand Finale of the All Island Accounting Quiz Competition – Esperenza 2016, organized by the student body of the Department of Accounting, Accounting and Financial Management Association (AFMA), was successfully held on 1st November 2016 at the Bishop’s College Auditorium. The event was well attended including the Chief guest, Prof. Sampath Amarathunga – Vice Chancellor of University of Sri Jayewardenepura, Dr U. Anura Kumara, Dean-Faculty of Management Studies & Commerce, other distinguished guests, students and teachers of the competing schools and students of the Department of Accounting. Out of seven hundred schools, four schools were selected for the final round including Nalanda Collage – Colombo, Bandaranaike Balika Vidyalaya – Ampara, Sri Sangamiththa Balika Maha Vidyalaya – Mathale and Dharmawikrama Balika Vidyalaya – Kandy. At the end of the competition, Nalanda Collage won the Grand Prize. Bandaranaike Balika Vidyalaya – Ampara and Sri Sangamiththa Balika Maha Vidyalaya – Mathale won the second and third places respectively.

Photos : J’pura Flames

Category Posts