ව්‍යාපාරික ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ කාර්මික ප්‍රදර්ශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාරික ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් අධ්‍යයනාංශයේ 3 වැනි වසරේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද කාර්මික ප්‍රදර්ශනයක් 2018 පෙබරවාරි මස 15 වැනිදා පැවැත්විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News