ව්‍යාපාරික ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ කාර්මික ප්‍රදර්ශනය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජවිද්‍යා පිඨයේ ව්‍යාපාරික ආර්ථිකවිද්‍යා අධ්‍යයනාංශය විසින් අධ්‍යයනාංශයේ 3 වැනි වසරේ උපාධි අපේක්ෂකයින් සඳහා සංවිධානය කරන ලද කාර්මික ප්‍රදර්ශනයක් 2018 පෙබරවාරි මස 15 වැනිදා පැවැත්විය.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
About the author

The Founder of webclanka ( http://www.chamara.webclanka.com/ )

News