තායිවාන පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව පිලිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියක් 2017

තායිවාන විශ්විද්‍යාලයක නියෝජිත පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛව තාක්ෂණවේදය හා ස්නායු පිලිබඳව නවෝත්පාදන මධ්‍යස්ථානයේ ලෝක විශ්වවිද්‍යාල ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා සහභාගී වූ තායිවාන පශ්චාත් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව පිලිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සැසියක් 2017 දෙසැම්බර් මස 06 වැනිදා පැවැත්විය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/interactive-session-on-the-postgraduate-opportunities-in-taiwan/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News