ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාල දහය අතරින් තෙවන ස්ථානය ජපුරට.

University of Sri Jayewardenepura gains third place in 'Uni Rank's' top ten universities in Sri Lanka for the year 2019.

 

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය 2019 වසර සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛ විශ්වවිද්‍යාල දහය අතරින් තෙවන ස්ථානයට පත්වේ.
යුනිරෑන්ක් යනු ලොව වටා විශ්ව විද්‍යාල විශේෂාංග සමාලෝචනය වන ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන නාමාවලියක් වන අතර එහි ප්‍රතිඵල සඳහා පදනම්ව ඇත්තේ ලොව පුරා රටවල් 200ක නිල වශයෙන් පිළිගත් විශ්ව විද්‍යාල 13600කට අධික සංඛ්‍යාවකි.

ගෝලීය විශ්වවිද්‍යාල දර්ශකය 

https://www.4icu.org/lk/

https://www.4icu.org/about/

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Recent Posts