ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලීය ගීතය සදහා ජපුර මාධ්‍ය ඒකකය මගින් නව රුප රචනයක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලීය ගීතය සදහා විශ්ව විද්‍යාලීය නිල මාධ්‍ය ඒකකය වන ජපුර මාධ්‍ය ඒකකය මගින් නව රුප රචනයක් නිර්මාණය කොට ඇත.

“ශ්‍රී ලංකා පින්බර රන් දෙරණේ” නම් මෙම තේමා ගීතය මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න මහතා විසින් පද රචනය කොට ඇත.

තේමා ගීතයේ පද සහ ශ්‍රවමය පිටපත සදහා පිවිසෙන්න :
http://www.sjp.ac.lk/about/university-anthem/

Category Posts

Japura Media releases new video for Anthem of University of Sri Jaewardenepura

The official media arm of the university, Japura Media has re-launched a video for the Anthem of the University of Sri Jayewardenepura.

A university is expected to produce an academia of competent youth who go beyond the ordinary and reach new heights continuously; this new release features this wholesome attitude fostered by the university and captures its essence portraying the academic activities, research, sports, arts, culture and student life together with the convocation.

The lyrics of this official anthem “Sri Lanka Pinbara Ran Derane – ශ්රී ලංකා පින්බර රන් දෙරණේ” was composed by Emeritus Professor Sunil Ariyarathna.

Watch it on University of Sri Jayewardenepura Official YouTube Channel:
https://www.youtube.com/universitysjp

Lyrics and MP3 version of this video can be found here:
http://www.sjp.ac.lk/about/university-anthem/

Category Posts