ජපුර විශ්ව විද්‍යාලයෙන් 2019 උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වීඩියෝ පාඩම් ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මාධ්‍යය ඒකකය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 2019 උසස් පෙළ විවිධ විෂයයන්ට අදාළ ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර වීඩියෝ පාඩම් නැරඹීමට හා ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ නොමිලේ බාගත කර ගැනීමට පිවිසෙන්න  Open Online Learning website, http://learn.sjp.ac.lk/
විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුන් සහ කථිකාචාර්යවරුන් මෙම පාඩම් ඉදිරිපත් කරන අතර වීඩියෝ දර්ශන ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය විසින් නිෂ්පාදනය කර ඇත.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News