ජපානයේ ටෝකියෝ චෞ සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාල අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක්

Japan MOU

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය සහ ජපානයේ ටෝකියෝ චෞ විශ්ව විද්‍යාලය අතර වසර 5 ක් සදහා අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරේ.

වැඩිදුර විස්තර සදහා  : www.sjp.ac.lk/news/mou-between-usjp-chuo-university-tokyo-japan/

unnamed

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

News