විද්‍යා පීඨ සිසුන්ගෙන් මදුරන්කුලිය ආදර්ශ විද්‍යාලයට පුස්තකාලයක්

featured

2016 සැප්තැම්බර් මස 29 වැනි දින විද්‍යා පීඨ සිසුන් විසින් ඔවුන්ගේ 10 වන පුස්තකාලය දැයට දායාද කළා. ඒ මදුරන්කුලියේ මදුරන්කුලිය ආදර්ශ විද්‍යාලයටයි. ” විදුදැය විද්‍යා සහෝදරත්වය ” විසින් සංවිධානය කරන මේ වැඩසටහනේ අරමුණ වනුයේ දුෂ්කර පාසල් සදහා පුස්තකාල පහසුකම් ලබා දීමයි.

Photos by : Vidudaya Vidya Sahodarathwaya

Category Posts

Science Faculty students donate Library to Madurankuliya Model School, Madurankuliya

featured

Opening ceremony of the 10th concecutive  library was held at Madurankuliya Model School, Madurankuliya. The aim of this project was to lend a helping hand to the underprivileged students of a rural school by donating a much needed library facility.

This project will be helpful in enlightening thousands of young lives in the school. First year brotherhood of Faculty of Applied Sciences, University of Sri Jayawardenapura  has successfully organized this amazing  project with the guidance of Vidudaya Vidya Sahodarathwaya.

The ‘Vidudaya Vidya Sahodarathvaya’ has successfully done this eight times before in following schools.

2007 – Nugelanda (නුගේලන්ද) Vidyalaya – Ampara

2008 – Padikaramaduwa (පඩිකාරමඩුව) Wijaya Maha Vidyalaya – Anuradhapura

2009 – Medawalaana (මැදවැලෑන) Maha Vidyalaya – Hambantota

2010 – Shaanthi Maha Vidyalaya – Polonnaruwa

2011 –  Ananda Dasanayake Maha Vidyalaya – Kothmale

2012 – Vaarankatagoda (වෑ‍රැන්කැටගොඩ) Maha Vidyalaya – Ampara

2013 – Kanthale Madhya Maha Vidyalaya – Trincomalee

2014 – Padhawiya (පදවිය) Mahasen Maha Vidyalaya – Anuradhapura

2015 – Kekirawa Thibbatuwewa Maha Vidyalaya  – Anuradhapura

Photos by : Vidudaya Vidya Sahodarathwaya

Category Posts