සම්ප්‍රදායික සහ අනුපූරක ඖෂධ, අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය සහ වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය සම්බන්ධයෙන් වූ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණය

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ ලෝක මට්ටමේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන ව්‍යාපෘතියේ සහ ජෛව තාක්ෂණ සහ නියුරෝන විද්‍යාව පිළිබඳ නව සොයාගැනීම්හි අන්තර් විෂය මධ්‍යස්ථානයහි අධ්‍යක්ෂක මහාචාර්ය රනිල් ද සිල්වා මහතා 2017 අගෝස්තු මස 24 සිට 31 දක්වා කාලයේදී ඉන්දියාවේ අධ්‍යයන සංචාරයක් සිදු කල අතර එහිදී එතුමාට ඉන්දියාවේ ගරු සෞඛ්‍ය හා පවුල් සුබසාධන අමාත්‍යතුමාව මුණගැසුණු අතර එහිදී 2017 නොවැම්බර් මස 23, 24 සහ 25 යන දිනවලදී කොළොඹ “වෝටර්ස් එජ්” හිදී පැවැත්වෙන සම්ප්‍රදායික සහ අනුපූරක ඖෂධ, අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය සහ වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනය සම්බන්ධයෙන් වූ අන්තර්ජාතික සම්මන්ත්‍රණයේ ප්‍රවර්ධන ද්‍රව්‍ය එතුමා හට භාරදීම සිදුවිය.

වැඩිදුර විස්තර : www.sjp.ac.lk/news/prof-ranil-de-silva-handing-over-the-brochure-of-tradmed-international-2017-sri-lanka-to-union-minister-of-state-for-health-and-family-welfare-india/

Prof. Ranil de Silva handing over the brochure of TradMed International 2017, Sri Lanka to Union Minister of State for Health and Family Welfare, India
Prof. Ranil de Silva handing over the brochure of TradMed International 2017, Sri Lanka to Union Minister of State for Health and Family Welfare, India
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

News